+ جلسه هفتادویکم (1. شرح چهار بیت از دفتر ششم مثنوی 2. شرح سه غزل دیوان شمس با موضوعیت شب عرس به شماره‌های 2039، 911 و 683)

+ جلسه هفتاد و دوم (1. شرح "حکایت امیر و غلامش" 2. شرح "قصه احد احد گفتن بلال" 3. شرح گزیده ابیاتی از مثنوی)

+ جلسه هفتاد و سوم (1. شرح حکایت "... تعزیت داشتن شیعه‌ی اهل حلب هر سالی در ایام عاشورا ..." 2. شرح غزل 1827 دیوان شمس 3. شرح غزل 1750 دیوان کبیر)

+ جلسه هفتاد و چهارم (1. شرح حکایت "پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی..." 2. شرح غزل 38 دیوان شمس)

+ جلسه هفتاد و پنجم  (1. شرح " قصه‌ی عشق صوفی بر سفره‌ی تهی" 2. شرح غزل 1535 دیوان شمس)

+ جلسه هفتاد و ششم  (1. شرح حکایت "سؤال سائل از مرغی،سر او فاضل‌تر است یا دم او" 2. شرح "قصه درویش که از آن خانه هرچه می‌خواست، می‌گفت: نیست")

+ جلسه هفتاد و هفتم  (1. شرح گزیده ابیاتی از دفتر ششم بیت 2028 به بعد 2. برگزاری جلسات بشکل Offline)

 

+ جلسه هفتاد و هشتم  (1. ادامه شرح گزیده ابیاتی از دفتر ششم 2. شرح غزل 2965 دیوان شمس)

 

+ جلسه هفتاد و نهم  (1. شرح حکایتی از مثنوی با موضوع جبر و اختیار 2. بیان نظرات دوستان 3. شرح غزل 1375 دیوان کبیر)

 

+ جلسه هشتادم  (داستان "مفتون شدن قاضى بر زن جوحى و در صندوق ماندن و نایب قاضى صندوق را خریدن، باز سال دوم آمدن زن جوحى بر امید بازى پارینه و...") 

 

+ جلسه هشتاد و یکم  ("قصه‏ى سبحانى ما اعظم شانى گفتن بایزید و ..."، تتمهء بحث جبر و اختیار - جبر عاشقانه)

+ جلسه هشتاد و دوم ( 1. حکایت فصد کردن مجنون: "بیان اتحاد عاشق و معشوق ..." 2. نظرات دوستان 3. شرح غزل 1786 دیوان شمس)

 

+ جلسه هشتاد و سوم ( 1. حکایت کودک حلوافروش: "حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه ..." 2. صحبت دوستان درباره خودشناسی و تسلیم)

 

+ جلسه هشتاد و چهارم(1. شرح و تفسیر "حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد کهمن یکی‏ام از شما و ..." 2. پرسش‌پاسخ)

 

+ جلسه هشتاد و پنجم(1. شرح و تفسیر حکایت "شکایت استر پیش شتر که من بسیار در رو می‌‏افتم و تو نمی‌‏افتی الا به نادر" 2. مراقبه)

 

+ جلسه هشتاد و ششم(1. شرح " حکایت آن گاو که تنها در جزیره‌ایست بزرگ..." 2. ارائه مقاله با عنوان "تسلیم")

 

+ جلسه هشتاد و هفتم (1. تکمله شرح "حکایت آن گاو که تنها در جزیره‌ایست بزرگ..." 2. شرح داستان " نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان...")

 

+ جلسه هشتاد و هشتم(1. شرح گزیده ابیاتی از انتهای حکایت زید 2. شرح غزل شماره 1724 دیوان شمس (و داستان سلطان محمود و ایاز))


+ جلسه هشتاد و نهم (1. داستان " استدعای آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور" 2. سخنی درباره افکار (توسط خانم ایمان – از کتاب اکهارت تول))

 

+ جلسه نودم (شرح حکایت "بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است" - بخش اول)

 

+ جلسه نود و یکم (شرح حکایت "بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است" - بخش دوم و پایانی)

 

+ جلسه نود و دوم (تفسیر حکایت "فوت شدن دزد بآواز دادن آن شخص صاحب‌خانه را کی نزدیک آمده بود کی دزد را دریابد و بگیرد" ۲. پرسش‌پاسخ)

 

+ جلسه نود و سوم("حکایت آن زن پلیدکار کی شوهر را گفت کی آن خیالات از سر امرودبنمی‌نماید ترا کی چنینها نماید")

 

+ جلسه نود و چهارم (1. حکایت "عذر گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد" 2. بحث آزاد درباره فیلم Secret)

 

 + جلسه نود و پنجم (مسئله‌ی فنا و بقای درویش – مات زید)

 

+ جلسه نود و ششم (1. تفسیر حکایت "خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان" 2. حکایت در غزلیات شمس)

 

+ جلسه نود‌ و هفتم (شرح و تفسیر حکایت "ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد و ...")

 

+ جلسه نود و هشتم (1. شرح "حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش و ..." ۲. شرح غزل شماره 1348 دیوان شمس)

 

+ جلسه نود و نهم (1. شرح "حکایت آن درویش که در هری غلامان آراسته‏ی عمید خراسان را دید و..." ۲. بیان حکایت "کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند"و نظرخواهی)

 

+ جلسه صدم (شرح و تفسیر حکایت "کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند")

 

+ جلسه صد و یکم (شرح و تفسیر "قصه دقوقی و کراماتش" – بخش اول)

 

+ جلسه صد و دوم (شرح و تفسیر"قصه دقوقی و کراماتش" – بخش دوم)

 

+ جلسه صد و سوم (شرح و تفسیر "قصه دقوقی و کراماتش" – بخش سوم و پایانی)

 

+ جلسه صد و چهارم (1. "حکایت آن موذن زشت آواز که..." ۲. "حکایت آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد...")

 

+ جلسه صد و پنجم ( "قصه‌ی فقیر روزی‌طلب بی واسطه‌ی کسب" – قسمت اول)

 

+ جلسه صد و ششم ( "قصه‌ی فقیر روزی‌طلب بی واسطه‌ی کسب" – قسمت دوم و پایانی)

 

+ جلسه صد و هفتم (1. شرح "قصه‌ی ترک و درزی" 2. شرح غزل شماره 1989 دیوان شمس با موضوع "خنده")

 

+ جلسه صد و هشتم (1. شرح "حکایت آن شخص که از ترس، خویشتن را در خانه اى انداخت..." 2. شرح غزل شماره 1621 دیوان شمس)

+ جلسه صد و نهم (1. شرح حکایت اسب واپس‌رو 2. صحبتی از کتاب "رابطه" 3. پرسش‌پاسخ)


+ جلسه صد و دهم (1. شرح حکایت "کشیدن موش مهار شتر را و..."  2. شرح غزل‌های شماره ١۶٩٠ و ٢۴۵۶ از دیوان شمس 3. بحث آزاد)


+ ‌جلسه صد و یازدهم (حکایت "درخت زندگی")


+ ‌‌جلسه صد و دوازدهم (1. "مثل زدن در رمیدن کره اسپ از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان" 2. شرح غزل 1963 دیوان شمس)

 

+ ‌‌جلسه صد و سیزدهم (شرح و تفسیر حکایت "تنها کردن باغبان، صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر")

 

 

+ ‌‌جلسه صد و چهاردهم (1. "تعریف کردن منادیان قاضی، مفلس را گرد شهر" 2. شرح غزل 1383 دیوان شمس)

 

+ ‌‌جلسه صد و پانزدهم (1. "نواختن مجنون آن سگ را که مقیم کوی لیلی بود" 2. "حکایت مندیل در تنور پرآتش انداختن انس و نسوختن")

 

+ ‌‌جلسه صد و شانزدهم (1. "امتحان کردن خواجه‌ی لقمان زیرکی لقمان را" 2. تفسیر غزل شماره 2130 از دیوان شمس 3. پرسش پاسخ)

 

 

+ ‌‌جلسه صد و هفدهم (1. تفسیر گزیده ابیاتی از مثنوی معنوی 2. شرح دو غزل از دیوان شمس بشماره ‌های ١٧٨٩ و ٢٠۵٩)

 

+ ‌‌جلسه صد و هجدهم (1. "داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ...")

 

+ ‌‌جلسه صد و نوزدهم (1. "حکایت آن مخنث و پرسیدن لوطی ازو در حالت لواطه کی این خنجر از بهر چیست ..." 2. شرح غزل شماره 617 از دیوان شمس 3. بررسی فیلم "درباره الی" از دیدگاه خودشناسی)

 

+ ‌‌جلسه صد و بیستم ( گزیده ابیاتی از دفتر چهارم بموضوعیت تناسخ و عنوان "اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا")

 

+ &zwnj

/ 207 نظر / 380 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلی

سلام به استاد عزیز می خواستم درخواست کنم اگر امکان دارد فایل های جلسات شرح مثنوی رو با یک فرمت دیگه مثل amr بذارید آخه با فرمت MP3 دانلودشون خیلی طول میکشه تشک

لیلی

aatmaan_love@yahoo.com

[گل]

بی نام و نشانترین عاشق

استاد پانویس گرامی از دوستان شنیده ایم به تهران آمده اید.لطفا اگر جلسه دارید به اطلاع برسانید تا ما هم شرکت کنیم سوال های بسیاری دارم که باید حضورا از خدمتتان بپرسم منتظر فرستادن خبر از سوی شما هستم ضمنا من عضو خبرنامه سایت شما هستم با آرزوی سلامتی برای شما استاد عزیز [گل][قلب][قلب]

مجدی

در خبرنامه عضو شده ایم اما چیزی دریافت نکرده ایم لطفا راهنمایی کنید [گل]

مریم و مهشید

عید فطر به شما استاد عزیزمان مبارک [گل][قلب][قلب]

فاطمه

سلام. در انتظار شروع مجدد جلسات هستیم. [گل]

نادر

قربان از دو ماه که گذشت و به سه ماه رسید و ما همچنان در انتظار شروع مجدد جلسات هستیم. فقط امیدوارم شما در سلامت باشید و خدای ناکرده علت تاخیر کسالت نباشد.

eMan

با سلام می خواستم ببینم میتونید فایل صوتی تمام جلسات رو داخل یه دی وی دی برای فروش بگذارید با من تماس بگیرید منتظرم

مصطفی

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست جناب آقای پانویس همنطور که مستحضر هستید نفسانیات ما به گونه ای توسط حضرت حق طراحی گشته که بطور مرتب موجبات آزار و اذیت روح را فراهم می گرداند بنابراین از آن بعنوان همرهان سست بنیاد یا عناصر یاد شده است سمبل آرزوهای مولانا شیر خدا نشان از معنویت بالا و رستم دستان نشان از قدرت بالا در حفظ نظام انسانیت ما در زندگی می باشد لطفاً نظر خود را ایمیل فرمائید منتظریم