شرح مثنوی معنوی مولانا جلال ‌الدين

پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
 

 

+ جلسه هفتادویکم (1. شرح چهار بیت از دفتر ششم مثنوی 2. شرح سه غزل دیوان شمس با موضوعیت شب عرس به شماره‌های 2039، 911 و 683)

+ جلسه هفتاد و دوم (1. شرح "حکایت امیر و غلامش" 2. شرح "قصه احد احد گفتن بلال" 3. شرح گزیده ابیاتی از مثنوی)

+ جلسه هفتاد و سوم (1. شرح حکایت "... تعزیت داشتن شیعه‌ی اهل حلب هر سالی در ایام عاشورا ..." 2. شرح غزل 1827 دیوان شمس 3. شرح غزل 1750 دیوان کبیر)

+ جلسه هفتاد و چهارم (1. شرح حکایت "پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی..." 2. شرح غزل 38 دیوان شمس)

+ جلسه هفتاد و پنجم  (1. شرح " قصه‌ی عشق صوفی بر سفره‌ی تهی" 2. شرح غزل 1535 دیوان شمس)

+ جلسه هفتاد و ششم  (1. شرح حکایت "سؤال سائل از مرغی،سر او فاضل‌تر است یا دم او" 2. شرح "قصه درویش که از آن خانه هرچه می‌خواست، می‌گفت: نیست")

+ جلسه هفتاد و هفتم  (1. شرح گزیده ابیاتی از دفتر ششم بیت 2028 به بعد 2. برگزاری جلسات بشکل Offline)

 

+ جلسه هفتاد و هشتم  (1. ادامه شرح گزیده ابیاتی از دفتر ششم 2. شرح غزل 2965 دیوان شمس)

 

+ جلسه هفتاد و نهم  (1. شرح حکایتی از مثنوی با موضوع جبر و اختیار 2. بیان نظرات دوستان 3. شرح غزل 1375 دیوان کبیر)

 

+ جلسه هشتادم  (داستان "مفتون شدن قاضى بر زن جوحى و در صندوق ماندن و نایب قاضى صندوق را خریدن، باز سال دوم آمدن زن جوحى بر امید بازى پارینه و...") 

 

+ جلسه هشتاد و یکم  ("قصه‏ى سبحانى ما اعظم شانى گفتن بایزید و ..."، تتمهء بحث جبر و اختیار - جبر عاشقانه)

+ جلسه هشتاد و دوم ( 1. حکایت فصد کردن مجنون: "بیان اتحاد عاشق و معشوق ..." 2. نظرات دوستان 3. شرح غزل 1786 دیوان شمس)

 

+ جلسه هشتاد و سوم ( 1. حکایت کودک حلوافروش: " حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه ..." 2. صحبت دوستان درباره خودشناسی و تسلیم)

 

+ جلسه هشتاد و چهارم (1. شرح و تفسیر "حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی‏ام از شما و ..." 2. پرسش‌پاسخ)

 

+ جلسه هشتاد و پنجم (1. شرح و تفسیر حکایت " شکایت استر پیش شتر که من بسیار در رو می‌‏افتم و تو نمی‌‏افتی الا به نادر" 2. مراقبه)

 

+ جلسه هشتاد و ششم (1. شرح " حکایت آن گاو که تنها در جزیره‌ایست بزرگ..." 2. ارائه مقاله با عنوان "تسلیم")

 

+ جلسه هشتاد و هفتم (1. تکمله شرح "حکایت آن گاو که تنها در جزیره‌ایست بزرگ..." 2. شرح داستان " نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان...")

 

+ جلسه هشتاد و هشتم (1. شرح گزیده ابیاتی از انتهای حکایت زید 2. شرح غزل شماره 1724 دیوان شمس (و داستان سلطان محمود و ایاز))


+ جلسه هشتاد و نهم (1. داستان " استدعای آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور" 2. سخنی درباره افکار (توسط خانم ایمان – از کتاب اکهارت تول))

 

+ جلسه نودم (شرح حکایت "بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است" - بخش اول)

 

+ جلسه نود و یکم (شرح حکایت "بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است" - بخش دوم و پایانی)

 

+ جلسه نود و دوم (تفسیر حکایت "فوت شدن دزد بآواز دادن آن شخص صاحب‌خانه را کی نزدیک آمده بود کی دزد را دریابد و بگیرد" ۲. پرسش‌پاسخ)

 

+ جلسه نود و سوم ("حکایت آن زن پلیدکار کی شوهر را گفت کی آن خیالات از سر امرودبن می‌نماید ترا کی چنینها نماید")

 

+ جلسه نود و چهارم (1. حکایت "عذر گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد" 2. بحث آزاد درباره فیلم Secret)

 

 + جلسه نود و پنجم (مسئله‌ی فنا و بقای درویش – مات زید)

 

+ جلسه نود و ششم (1. تفسیر حکایت "خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان" 2. حکایت در غزلیات شمس)

 

+ جلسه نود‌ و هفتم (شرح و تفسیر حکایت "ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد و ...")

 

+ جلسه نود و هشتم (1. شرح "حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش و ..." ۲. شرح غزل شماره 1348 دیوان شمس)

 

+ جلسه نود و نهم (1. شرح "حکایت آن درویش که در هری غلامان آراسته‏ی عمید خراسان را دید و..." ۲. بیان حکایت "کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند" و نظرخواهی)

 

+ جلسه صدم (شرح و تفسیر حکایت "کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند")

 

+ جلسه صد و یکم (شرح و تفسیر "قصه دقوقی و کراماتش" – بخش اول)

 

+ جلسه صد و دوم (شرح و تفسیر"قصه دقوقی و کراماتش" – بخش دوم)

 

+ جلسه صد و سوم (شرح و تفسیر "قصه دقوقی و کراماتش" – بخش سوم و پایانی)

 

+ جلسه صد و چهارم (1. "حکایت آن موذن زشت آواز که..." ۲. "حکایت آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد...")

 

+ جلسه صد و پنجم ( "قصه‌ی فقیر روزی‌طلب بی واسطه‌ی کسب" – قسمت اول)

 

+ جلسه صد و ششم ( "قصه‌ی فقیر روزی‌طلب بی واسطه‌ی کسب" – قسمت دوم و پایانی)

 

+ جلسه صد و هفتم (1. شرح "قصه‌ی ترک و درزی" 2. شرح غزل شماره 1989 دیوان شمس با موضوع "خنده")

 

+ جلسه صد و هشتم (1. شرح "حکایت آن شخص که از ترس، خویشتن را در خانه اى انداخت..." 2. شرح غزل شماره 1621 دیوان شمس)

+ جلسه صد و نهم (1. شرح حکایت اسب واپس‌رو 2. صحبتی از کتاب "رابطه" 3. پرسش‌پاسخ)


+ جلسه صد و دهم (1. شرح حکایت "کشیدن موش مهار شتر را و..."  2. شرح غزل‌های شماره ١۶٩٠ و ٢۴۵۶ از دیوان شمس 3. بحث آزاد)


+ ‌جلسه صد و یازدهم (حکایت "درخت زندگی")


+ ‌‌جلسه صد و دوازدهم (1. "مثل زدن در رمیدن کره اسپ از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان" 2. شرح غزل 1963 دیوان شمس)

 

+ ‌‌جلسه صد و سیزدهم (شرح و تفسیر حکایت "تنها کردن باغبان، صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر")

 

 

+ ‌‌جلسه صد و چهاردهم (1. "تعریف کردن منادیان قاضی، مفلس را گرد شهر" 2. شرح غزل 1383 دیوان شمس)

 

+ ‌‌جلسه صد و پانزدهم (1. "نواختن مجنون آن سگ را که مقیم کوی لیلی بود" 2. "حکایت مندیل در تنور پرآتش انداختن انس و نسوختن")

 

+ ‌‌جلسه صد و شانزدهم (1. "امتحان کردن خواجه‌ی لقمان زیرکی لقمان را" 2. تفسیر غزل شماره 2130 از دیوان شمس 3. پرسش پاسخ)

 

 

+ ‌‌جلسه صد و هفدهم (1. تفسیر گزیده ابیاتی از مثنوی معنوی 2. شرح دو غزل از دیوان شمس بشماره ‌های ١٧٨٩ و ٢٠۵٩)

 

+ ‌‌جلسه صد و هجدهم (1. "داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ...")

 

+ ‌‌جلسه صد و نوزدهم (1. "حکایت آن مخنث و پرسیدن لوطی ازو در حالت لواطه کی این خنجر از بهر چیست ..." 2. شرح غزل شماره 617 از دیوان شمس 3. بررسی فیلم "درباره الی" از دیدگاه خودشناسی)

 

+ ‌‌جلسه صد و بیستم ( گزیده ابیاتی از دفتر چهارم بموضوعیت تناسخ و عنوان "اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا")

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و یکم (1. ادامهء بحث تناسخ، گزیده ابیاتی از دفتر سوم: از جمادی مردم و نامی شدم... 2. بیان تجربه‌های دوستان، خواب...)

 

+ جلسه صد و بیست و دوم(١."حمله بردن سگ بر کور گدا ..." ٢. مقاله تعبیر خواب(توسط خانم ایمان) )

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و سوم (1. "قصه‌ی آنک گاو بحری گوهر کاویان از قعر دریا بر آورد..." 2. بیان تجربیات دوستان 3. پرسش پاسخ)

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و چهارم (١. "قصه‌ی محبوس شدن آن آهوبچه در آخر خران و طعنه‌ی آن خران ببر آن غریب..." ٢. پرسش پاسخ)

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و پنجم (١. "حکایت محمد خوارزمشاه کی شهر سبزوار کی همه رافضی باشند به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفت ..." ٢. پرسش پاسخ)

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و ششم ("قصه‏‌ى هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوى سلیمان علیه السلام" )

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و هفتم (١. بخش دوم شرح "قصه‏‌ى هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوى سلیمان علیه السلام" ٢. بحث آزاد و پرسش‌پاسخ)

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و هشتم (١. تفسیر حکایت "خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه" ٢. بحث آزاد و پرسش‌پاسخ)

 

+ ‌‌جلسه صد و بیست و نهم (١. شرح گزیده ابیاتی از دیباچه دفتر دوم مثنوی معنوی ٢. شرح و تفسیر غزل شماره 805 دیوان شمس 3. گفتگو)

 

+ ‌‌جلسه صد و سی ام (قصه‌ی شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام)

 

+ ‌‌جلسه صد و سی و یکم (یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن)

 

+ ‌‌جلسه صد و سی و دوم (١. شرح غزل شماره ٨٠٧ دیوان شمس ٢. شرح داستان "حکایت آن امیر که غلام را گفت که مى بیار غلام رفت و ...")

 

+ جلسه صد و سی و سوم (١. ادامهٔ داستان جلسهٔ گذشته ٢. بحث آزاد)

 

+ جلسه صد و سی و چهارم (١. بخش سوم و پایانی داستان دو جلسه پیش 2. شرح چند رباعی)


+ جلسه صد و سی و پنجم (١. شرح چند رباعی از مولانا ۲. شرح و تفسیر حکایت "شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را")

 

+ جلسه صد و سی و هفتم  (١. تتمهٔ تفسیر داستان جلسهٔ پیش ۲. شرح داستان "آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذوالنون مصرى"  ۳. شرح مختصر غزل شمارهٔ 1316 از دیوان شمس تبریزی)

+ جلسه صد و سی و هشتم  ( شرح و تفسیر "قصه‏‌ى جوحى و آن کودک که پیش جنازه‏‌ى پدر خویش نوحه مى‌‏کرد" ۲. شرح حکایت "ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جثه و ...")
 » در صورتیکه دربارهٔ این جلسات و برنامه‌ها نظری دارید، می‌توانید از طریق بخش "پیوندها" (در زیر) پیامتان را ایمیل کنید. همچنین می‌توانید به صفحهٔ هر جلسه وارد شده و نظرتان دربارهٔ آن جلسه را ذیل آن بنویسید.
 

 

» اگر سئوالی دارید، لطفاً قبل از ارسال سئوالتان به بخش "پیوندها" (در زیر) مراجعه نمائید.

 

 

 

اطلاعات مرتبط:

» فایل‌ متنی خلاصه‌برداری جلسات اول تا سیزدهم، توسط خانم سوگند:  

» معرفی لینک "مقدمهٔ جلسات شرح مثنوی" تهیه شده توسط آقا و خانم اسلامی:

دوستان تازه‌وارد حتماً لینک فوق را مطالعه نمایند.

 

---------

 جلسات پیش:

 

 

» دانلود تمامی فایل‌های صوتی جلسات گذشته از طریق مراجعه به صفحهٔ آرشیو: به این صفحه مراجعه نمایید:

 

 

» برای سفارش  DVD مجموعه فایل های صوتی(mp3) و متن(pdf) جلسات گذشته، اینجا کلیک کنید.

روی تصویر DVD کلیک کنید:

 

---------
 

 

.: پیـوندها :.
 
 

---------

 

.: تماس با ما :.
 
برای ارتباط با گردانندهٔ جلسات، پیام خود را به آدرس زیر ایمیل نمایید:
 
 
همچنین می‌توانید در گروه این جلسات در سایت فیس‌بوک عضو شوید:
 
 


[ ارتباط با ما ]